Avís legal

Avís legal

Associació Jubilats FP, proveït amb NIF / CIF G67623165 dirección (G67623165)
C/ Santander 7 CP 08020 /Barcelona (ES) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de Associació Jubilats FP

Amb els límits establerts a la llei, Associació Jubilats FP no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a Associació Jubilats FP ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de Associació Jubilats FP pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Associació Jubilats FP no pot controlar. Per tant, Associació Jubilats FP no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Associació Jubilats FP o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Associació Jubilats FP Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Associació Jubilats FP ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Associació Jubilats FP amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a jubicatfp@gmail.com

Condicions d’ús del web

  1. Introducció

Les presents condicions generals d’ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d’accés i ús de jubilatsfp.cat, propietat de Associació Jubilats FP amb domicili  C/ Santander 7 08020 Barcelona (ES) i amb codi d’identificació fiscal nombre G67623165 des d’ara, Associació Jubilats FP, que l’usuari de jubilatsfp.cat haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des jubilatsfp.cat. El simple accés i / o utilització de jubilatsfp.cat, de tots o part dels seus continguts i / o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús.

  1. Condicions d’ús

Les presents condicions generals d’ús de jubilatsfp.cat regulen l’accés i la utilització de jubilatsfp.cat, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant jubilatsfp.cat, bé per jubilatsfp.cat, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i / o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.

  1. Modificacions

Associació Jubilats FP es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús de jubilatsfp.cat. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d’ús de jubilatsfp.cat, ja que poden ser modificats.

  1. Obligacions de l’Usuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús de jubilatsfp.cat. De forma expressa l’usuari manifesta que utilitzarà jubilatsfp.cat de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’incompliment de les normes.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar jubilatsfp.cat per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions

  1. Responsabilitat de jubilatsfp.cat

L’usuari coneix i accepta que jubilatsfp.cat no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’incorporen i ofereixen des jubilatsfp.cat.

Exceptuant els casos que la llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, jubilatsfp.cat no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis de jubilatsfp.cat.

En tot cas, jubilatsfp.cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de Associació Jubilats FP. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.

  1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles a jubilatsfp.cat corresponen exclusivament a l’empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web de jubilatsfp.cat sense l’autorització de l’empresa, sempre que no siguin a una pàgina web de jubilatsfp.cat que no requereixi identificació o autenticació per el seu accés, o el mateix estigui restringit.

En qualsevol cas, jubilatsfp.cat es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. jubilatsfp.cat no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detall en les presents condicions generals d’ús de jubilatsfp.cat.

  1. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Les presents condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de (indicar la ciutat). Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari vulgui efectuar a l’empresa titular de jubilatsfp.cat s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça (indicar adreça de correu a la que es volen rebre les notificacions).