FPOrienta: Una eina per a l’orientació d’estudis professionals

FPOrienta: Una eina per a l’orientació d’estudis professionals

 

Tenim un repte:

Un dels aspectes més rellevants que ha d’afrontar la FP al nostre país, és realitzar una eficient orientació, als futurs alumnes de la formació professional, en el moment que aquests arriben al final d’etapa sigui l’ESO o el BAT i han d’escollir els seus estudis professionals.

Per això des de l’Associació de Jubilats de la FP, hem volgut posar en  relleu l’experiència acumulada al llarg de molts anys per diversos professors, per endegar un projecte que sota el nom de “FPOrienta” ha desenvolupat una plataforma per ajudar a l’elecció professional.

Pel que fa a l’orientació pels alumnes que arriben al final de l’ESO i volen continuar  la via del Batxillerat l’ orientació és molt més assequible pels tutor/tutores que els han d’ajudar i orientar en aquesta fase, mentre que els estudis de la FP , per la seva complexitat i gran diversitat,  és una desconeguda per una  part del professorat dels centres de secundària.

Ens hem posat a treballar :

Els responsables del projecte són professionals jubilats amb una llarga experiència a la FP en tota la seva amplitud.

El projecte va adreçat principalment als tutors/tutores i professionals que han de fer orientació personalitzada, però igualment la poden emprar pel seu compte els alumnes i les seves famílies.

S’ha creat a fent-ne una síntesis molt acurada i laboriosa a partir de tests existents i que estant en ple ús per part de les diferents entitats i organismes que porten l’orientació cercant les parts coincidents i bàsicament la simplicitat. 

 


FPOrienta està pensat per :


Donar tota la confiança de l’anonimat.

En cap  moment es demana cap dada personal, no es realitza cap filtratge ni per l’edat ni per raó del sexe i aquest anonimat , a la vegada, ajuda a la sinceritat de les respostes i facilita una millor orientació.

Requerir molt poc temps per contestar.

Consta de 10 preguntes inicials. No sol sobrepassar els 5 minuts de realització. De manera que ajuda molt a aquells orientadors que han d’atendre molts alumnes i també evita el cansament en fer les respostes per part dels entrevistats.

Avaluar tant les habilitats com les preferències i afinitats de la persona.

Es busca facilitar l’auto-reflexió de l’alumne/a que l’ajudi a conèixer una mica més i millor. Les respostes realitzades son també  la base perquè els orientadors puguin continuar el procés orientador.

Facilitar un perfil d’àmbit professional.

Per això el test va més enllà de la FP i també pot servir per aquells alumnes que volen seguir Batxillerat, però que no tenen gaire clar que fer després. El test facilita un nivell d’afinitat en els 4 àmbits que s’agrupen les famílies de la FP que són: Tecnològic, Serveis/Indústria, Estètica i Social, i que es podrien aplicar als estudis universitaris.

Donar a conèixer totes les possibilitats d’estudis de FP a Catalunya

             Al final es mostren les 24 famílies professionals existents agrupades en 3 grups, en funció del grau d’afinitat de la persona orientada.

 


Com fer servir  el test ?


Podem accedir des de la url : http://www.jubilatsfp.cat/fporienta

Insistim en que no es tracta d’un joc, sinó que s’ho han de prendre molt seriosament perquè els pot ajudar a encertar en una decisió molt important de la seva vida.

Per no sobresaturar de text la pàgina, les informacions complementàries o aclaridores es troben invisibles i es visualitzen en clicar les icones de informació

 

 

 

Caldrà anar contestant les preguntes, en total n’hi han 10 . A cada pregunta haurà d’avaluar la seva personal resposta amb un valor entre 0 i 10 , segons s’acosti a l’enunciat de la pregunta:  molt, poc o gens pel valor 0 i molt o moltíssim pel valor  10. A cada pregunta hi ha un espai d’aclariment amb informació complementària.

No hi han resultats bons ni dolents, cada resultat posa en valor una habilitat o una preferència, que els valors siguin baixos no demostra cap deficiència, ni que siguin alts cap magnificència.

No és recomanable deixar preguntes en blanc, perquè dificultarà l’orientació, però donat el cas excepcional, es poden deixar, tot i que ens avisarà abans d’avaluar no fos cas de que es correspongues amb un oblit i no una resposta en blanc.

 

 

En arribar al final, caldrà acceptar les condicions d’ús a fi de poder activar el botó Orienta’m per accedir a la valoració.

 

FPOrienta3

 


Com interpretar la informació que dona ?


 

Una vegada activada l’orientació observarem la següent informació:

 

– Mostra les valoracions que s’han fet a les 10 preguntes.

Com ja hem insistit, no hi han resultats bons ni dolents, cada resultat posa en valor una habilitat o una preferència. Però el tenir la mostra de les respostes ajuda molt a l’orientador per argumentar o fer reflexionar a l’alumne.

 

 

-Mostra un perfil d’afinitats respecte a 4 àmbits 

La plataforma agrupa les famílies professionals en quatre grans  àmbits

Tecnològiques, Serveis/Industria, Estètica i Social .

Dona un perfil que pot ser molt útil per tal de poder orientar a la persona en àrees d’interès. És especialment útil quant la persona no te un perfil clar i ben definit. 

S’ha de prendre com  una primera aproximació . En l’exemple ens queda evident que la persona no mostra un perfil clar per seguir estudis de tipus social, en canvi si que sembla se li donarien millor els de tipus Tecnològic.

 

FPOrienta6

 

– Classificació de les families professionals per afinitat a la persona

A continuació ens mostra  totes les 24 famílies professionals que s’imparteixen a Catalunya, agrupades en 3 grups segons el grau d’afinitat de l’alumne.

Un primer grup que serien les més recomanables , un grup alternatiu no descarta-ble i un darrer grup que no s’aconsellen,  contraries al seu perfil de persona 

 


Com interpretar el resultat en funció de les  families professionals indicades.


Que agrupen les families profesionals?

Les families professionals són agrupacions que estan fetes per donar operativitat a gestió de la FP , però dins de cadascuna d’elles poden existir diferències notables en quan a la tipologia de feina que defineixen.

Solen, però, agrupar a un perfil de professionals amb unes tipologies determinades tant socials com de personalitat.  

 

Com cal interpretar el contingut d’una família professional en referència al seu nom ?

El nom que etiqueta les families professionals és perfectament coherent amb el seu contingut, però algunes, poc indicatives del tipus de feina que recullen.

Per exemple, la família  Química, indica un treball amb productes químics, tant en la seva elaboració industrial com en un laboratori. Evidentment són feines molt diferents. Els perfils també.

La persona que rep la indicació “química” pot ser perfectament que no tingui cap interès en la química, i que sigui contrari a aquest tipus d’estudi meticulós i complex, (laboratori)  amb la seva natural sorpresa, però que sigui indicada per un treball de control industrial, ( planta química) que no requereix manipulació, si no, simplement estar atent i dominar un cert grau de complexitat,  i que es pot desenvolupar en àmbits molt diferents als de la química, com pot ser, per exemple l’atenció a un màquina que fabrica productes industrials de gran consum ( per exemple bolquers per nadó)  

Aquest exemple cal fer-lo extensiu en major o menor grau  a totes les families 

 

Quin pes té l’historia de la FP ?

En línies generals existeixen un estereotips o etiquetes molt marcades sobre les famílies professionals, en alguns casos tremendament distorsionades , que provenen d’una llarga tradició.

La indústria i els serveis han evolucionat a passes de gegant i els estereotips segueixen inamovibles.  El programa està al dia i trenca amb els estereotips.   

Per tal cal tenir molt en compte que es fa a dia d’avui en les diferents feines, en molts casos contraries a les tradicionals  i més encara, que es farà en el futur immediat (valgui com exemple, la transformació del vehicle mecànic a  elèctric, el perfil del professional que s’ha de formar és notablement diferent)

 

Quin tipus d’orientació dona el programa?

El programa  mira el perfil i només orienta sobre grans línies, agafant com a única base  la personalitat de l’enquestat

Per donar-ne una imatge gràfica, es donen casos de persones que estan desenvolupant durant tota una vida una determinada feina i al fer el test, el resultat indica alguna cosa molt diferent a la que estant fent. Preguntada la persona sol explicar que allò que indica és el que en realitat li agradaria haver treballat o que és la seva afició predilecte. (recordeu que és un test sense edat ni sexe)

 

FPorienta7

Quant la realitat es confronta amb el desig

A l’hora d’escollir un estudi juguen molts factors, entre ells, la ubicació ,  l’entorn i sobre tot, les modes.

Cal indicar a l’alumne que les seves qualitats i mancances, són les que són, i que ell coneix millor que ningú, i que cal aprofitar-ne unes i minimitzar les altres per tal de treure profit de la seva realitat.  

 

 


Com projectar el resultat obtingut sobre estudis diferents a la FP 


 

A cada estudi de FP li correspon una projecció a la universitat, només cal mirar  quina és aquesta projecció. El resultat és perfectament vàlid donat que l’orientació s’ha fet sobre la persona i no sobre la seva capacitat.

Igualment als estudis de FP li precedeixen altres estudis que conformen un recorregut, es poden indicar igualment si es creu convenient.

 


Facilitats addicionals del programa


 

Cal tenir pressent que molt sovint els alumnes no volen desplaçar-se de la seva població o comarca per seguir estudis i aquest és un condicionant molt important. De manera que arribada aquesta primera orientació ara a l’alumne/a li restarà ja molta menys feina donat que tindrà una pauta sobre la que informar-se .

 

Cada bloc de família del tauler, està enllaçada a la web especifica de la família professional

Si cliquem sobre una  família de la llista, ens obrirà la “web oficial de la família professional” del Departament d’Educació sobre aquella família professional, on en primer lloc ens mostrarà els diversos cicles formatius agrupats per grau mitja o grau superior.

Hem de destacar que inicialment els perfils professionals estan força relacionats dins d’una mateixa família tot i que sovint entre alguns cicles si que existeixen diferències de perfil importants.


Aquí trobareu també la inserció laboral que te uns determinats estudis en el mercat de treball 


 

Una vegada escollit cicle , ens portaria a la “web oficial del cicle” , a on podríem consultar:

A.- Referència del cicle i fitxa en PDF .

B.-  Sortides académiques.

C.- Sortides professionals

D.- Materies que s’imparteixen.

E.- Requisits per accedir al cicle

F.- Cercador de centres on s pot estudiar .

G.- Informació adicional.

 

Quant a l'autor

administración administrator